Digonedd o ddireidi wrth lansio Sialens Ddarllen yr Haf 2018 yn Llyfrgell Ganolog Merthyr!

Lansiodd Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Llywodraeth Cymru, y Sialens yng Nghymru yn swyddogol yn Llyfrgell Ganolog Merthyr, Merthyr Tudful ar ddydd Llun 16 Gorffennaf 2018. Ymunodd plant lleol o Ysgol Gymraeg Santes Tudful, Ysgol Gynradd Gymunedol Bedlinog ac Ysgol Gynradd Caedraw; wnaethant hefyd fwynhau sesiynau bywiog gyda’r awdur Eloise Williams a’r darlunydd Huw Aaron.

Thema Sialens Ddarllen yr Haf eleni yw Dyfeiswyr Direidi, er mwyn dathlu pen blwydd cylchgrawn poblogaidd y Beano yn 80.

Er mwyn cymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf Dyfeiswyr Direidi, yr oll sydd angen i blant ei wneud yw mynd i’w llyfrgell leol, lle cânt fap chwilota lliwgar o Dre Beano er mwyn cofnodi eu taith ddarllen. Wrth i’r plant ddarllen o leiaf chwe llyfr llyfrgell yn ystod yr haf, byddant yn casglu sticeri a fydd yn gymorth iddynt ddatrys y cliwiau a helpu Dennis, Dannedd a’u ffrindiau i ganfod y trysor cudd!

Dengys ymchwil fod darllen er pleser yn ffactor mwy pwerus na chefndir cymdeithasol-economaidd o ran cyflawni mewn bywyd[1], a bod plant sy’n defnyddio llyfrgelloedd ddwywaith yn fwy tebygol o fod yn ddarllenwyr gwell na’r cyfartaledd.[2] Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn gwella hyder a sgiliau darllen yn annibynnol, a hefyd yn cynorthwyo i osgoi gostyngiad yn lefelau darllen plant yn ystod y seibiant hir o’r ysgol dros yr haf, ac sydd hefyd yn cael ei gymeradwyo gan rieni, athrawon a Llywodraeth Cymru.

 

Y llynedd fe wnaeth Sialens Ddarllen yr Haf, sy’n bartneriaeth unigryw rhwng The Reading Agency a llyfrgelloedd cyhoeddus ledled y DU, lwyddo i ddenu dros dri chwarter miliwn o blant i fenthyca, darllen a siarad am eu hoff lyfrau.

Mae cefnogaeth Llywodraeth Cymru’n gwbl hanfodol i lwyddiant y Sialens yng Nghymru. Trefnir y Sialens ar y cyd rhwng yr elusen The Reading Agency a llyfrgelloedd cyhoeddus, ac fe’i cefnogir yng Nghymru gan y Cyngor Llyfrau a Llywodraeth Cymru. Sialens Ddarllen yr Haf mewn llyfrgelloedd – sy’n cael ei chynnal ers 19 mlynedd bellach – yw’r brif raglen i hybu darllen er mwyn pleser ar gyfer plant oedran cynradd. Yr haf diwethaf, cymerodd mwy o blant Cymru nag erioed ran yn y sialens – 38,066 ohonynt, gyda 43% yn fechgyn – gan ddarllen o leiaf chwe llyfr a fenthycwyd o’u llyfrgell leol. Mae pob un o awdurdodau lleol Cymru’n cynnig cyfle i ymuno yn yr hwyl.

Gall plant ddefnyddio’r wefan arbennig mischief-makers.org.uk i greu proffil, siarad am lyfrau, a chael cyngor ynghylch beth i’w ddarllen nesaf, trwy gyfrwng y Llwythwr Llyfrau digidol sydd eisoes yn cynnig dros 600,000 o lyfrau y mae plant wedi eu hargymell i’w gilydd mewn categorïau arbennig i blant.

Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn cyrraedd plant a phobl ifanc o bob oed. Ceir sialens fach i blant iau nag oed ysgol, tra gall pobl ifanc (13 i 24 oed) wirfoddoli a chynorthwyo plant iau sy’n cymryd rhan, yn rhan o raglen Hac Darllen The Reading Agency. Mae gwirfoddoli yn rhoi profiad gweithle safonol i bobl ifanc mewn llyfrgelloedd, yn eu hysbrydoli i feddwl am eu gyrfaoedd i’r dyfodol ac yn rhoi hwb i’w cyflogadwyedd gan y byddant yn magu sgiliau bywyd defnyddiol a hyder.  Y llynedd, gwirfoddolodd dros 7,500 o bobl ifanc ledled y DU.

Am ragor o wybodaeth am Sialens Ddarllen yr Haf, gan gynnwys sut i gymryd rhan ac adnoddau i ysgolion, ewch i  www.readingagency.org.uk/summerreadingchallenge

Dilynwch Sialens Ddarllen yr Haf ar www.facebook.com/SummerReadingChallengeUK  ac ar Twitter @readingagency #sialensddarllenyrhaf

 

[1] Sullivan a Brown (2013) Social inequalities in cognitive scores at age 16: The role of reading

[2]  www.literacytrust.org.uk/news/2984_children_who_use_the_library_are_twice_as_likely_to_be_above_average_readers