Cefnogwyr Enwog

Mae llyfrgelloedd yn golygu gwahanol bethau i wahanol i bobl, a dyma sylw neu ddau gan rai o’n cefnogwyr enwog:

Cerys Matthews

Cerddor

Mae llyfrgelloedd yn lleoedd gwych, mae fy mhlant wrth eu bodd yn mynd draw i’n llyfrgell leol ni ac mae gen i atgofion melys o brynhawniau glawog mewn llyfrgelloedd ledled Cymru ac mae cymaint i’w gael am ddim!

Ruth Jones

Actores ac Awdur, Hyrwyddwr Llyfrgelloedd Cymru 2009/10

Rwy’n ffan mawr iawn o lyfrgelloedd. Does dim digon o bobl yn ymwybodol o botensial llyfrgelloedd a’r hyn y gallant ei wneud iddyn nhw – mae llyfrgelloedd yn eich ysbrydoli ac yn aml maen nhw yng nghanol y gymuned – noddfa sydd ar agor i bawb, o fabanod a phlant bach i bobl hŷn, ac rydych yn gallu ymuno am ddim.
Rydw i wedi treulio oriau mewn llyfrgelloedd cyhoeddus ac academaidd drwy gydol fy oes – yn darllen, ysgrifennu ac ymchwilio. Yn y llyfrgell y gwnes i ddarganfod y rhyngrwyd gyntaf erioed a byddwn yn annog unrhyw un sydd heb fod i’w llyfrgell yn ddiweddar (neu erioed!) i fynd draw i gael golwg.
Siaradwch â’r staff i weld beth sydd ar gael – yn ogystal â channoedd o lyfrau gwych ar bob pwnc dan haul a hynny am ddim, mae yna DVDs a chrynoddisgiau ar gael, mynediad am ddim i’r rhyngrwyd, dosbarthiadau a gweithgareddau.

Jade Jones

Dywedodd Jade Jones, a enillodd Fedal Aur yn y Gemau Olympaidd, ‘Mae’n hyfryd bod yn rhan o ymgyrch I’r Llyfrgell, I Ddarllen, I Wella. Mae llyfrau’n ffynhonnell wych o ysbrydoliaeth a chymhelliant ac mae eistedd lawr gyda llyfr da yn sicr o wneud ichi ymlacio bob amser. Mae Iechyd a Lles yn bwysig iawn i mi fel athletwraig ac mae’n rhyfeddol gymaint o gyngor a gwybodaeth y gallwch eu cael o’ch llyfrgell leol, a’r cwbl am ddim. Byddwn yn cynghori pawb, dim ots beth yw eu hoedran, i edrych o’r newydd ar eich llyfrgell ac efallai y gwnewch chi synnu at yr hyn sydd i’w gael yno!’

Chris Corcoran

Os ydych yn wynebu amser anodd gartref neu yn yr ysgol, angen mynd ar y we neu gael gwybodaeth ar gyfer prosiect, neu os ydych eisiau cael gafael ar nofelau neu e-lyfrau, mae’r llyfrgell yn lle grêt i ddod o hyd i hyn i gyd, a’r peth gorau oll yw fod y cyfan am ddim! Felly rwy’n eich annog chi a’ch teulu i edrych o’r newydd ar eich llyfrgell yr hydref yma a gweld beth sydd ganddyn nhw i’w gynnig.

Stephen Fry

Fry’s Planet Word, BBC HD

Pan fyddaf yn mynd i mewn [i’r llyfrgell] rwy’n teimlo rhyw wefr … Mae yna rywbeth am y ffaith, y tu ôl i’r holl gloriau rhwymedig fod yna leisiau, mae yna bobl yn murmur, yn eich denu, eich llusgo i’w byd nhw. Maen nhw’n lleoedd rhyfeddol. Mae’n siwr gen i, os oes ymgyrch rwy’n ei chefnogi i’r carn, achub ein llyfrgelloedd yw’r ymgyrch honno.

Fry’s Planet Word, BBC HD, 16 Hydref

Gethin Jones

Cyflwynydd teledu a chyn gyflwynydd Blue Peter

Mae llyfrgelloedd wedi chwarae rhan bwysig yn fy mywyd – o’r cyfnod pan oeddwn yn blentyn yn dewis fy hoff lyfrau, hyd at astudio ar gyfer fy ngradd yn y Brifysgol. Rwy’n edmygu’r ffaith fod llyfrgelloedd yn cynnig cymaint erbyn hyn – nid y llyfrau yn unig, ond DVDs, llyfrau llafar a mynediad am ddim i’r rhyngrwyd ac mae’n grêt bod cymaint ar gael am ddim!

Colin Jackson

Athletwr Olympaidd a Chyflwynydd Chwaraeon

Fe fu llyfrgelloedd yn ysbrydoliaeth i mi yn gyson. Rwyf wedi’u defnyddio am amryw o resymau – ymchwilio i hanes fy nheulu, cael benthyg llyfrau ar gyfer gwaith a hamdden, holi’r staff a dysgu pethau newydd. Ble arall mae llyfrau i’w cael am ddim – mae’n rhaid bod hynny’n rhoi gwên ar eich wyneb!

Sian Lloyd

Darllenydd Newyddion BBC Cymru

Roedd ymweld â’m llyfrgell leol yn Wrecsam ar fore Sadwrn yn bleser pan oeddwn yn tyfu i fyny. Roeddwn i’n arfer mwynhau eistedd ar y clustogau cyfforddus yn yr adran blant a dewis fy llyfrau ar gyfer yr wythnos. Pan oeddwn yn fyfyrwraig roedd yr adran gyfeiriadol yn ddefnyddiol dros ben ar gyfer fy astudiaethau, a gan fy fod yn fam fy hun erbyn hyn rwy’n mynd â’m mab bach i’r llyfrgell yng Nghaerdydd.

Roy Noble

Cyflwynydd Radio Wales a BBC Cymru

Mae pob math o gyfrinachau mewn llyfrgelloedd – gallwch edrych yn ôl, deall mwy am nawr ac edrych o’n blaenau. Dylem fod yn barod i rannu’r cyfrinachau a’u gwarchod hefyd. Mae llyfrgelloedd yn focs o bosibiliadau, a dylai pawb gael allwedd.

Derek Brockway

Dyn Tywydd a chyflwynydd teledu BBC Cymru

Rwyf wedi ymweld â llawer o lyfrgelloedd wrth deithio o amgylch Cymru – does yna ddim llawer o leoedd ble gallwch alw i mewn, eistedd i lawr a darllen llyfr neu fynd ar lein am ddim, heb deimlo bod yn rhaid i chi brynu rhywbeth! Rwy’n siŵr y byddech yn synnu cymaint o bethau sy’n digwydd mewn llyfrgelloedd, gyda phob math o weithgareddau, o rai ar gyfer plant bach hyd at bobl hŷn, a dosbarthiadau mewn popeth o wau i ioga!

Cookie Settings