Cynhwysiant Digidol

7a85c228cb

Mae’r adran hon yn amlygu pwysigrwydd llythrennedd gwybodaeth ar gyfer cynhwysiant digidol. Mae’r rhan fwyaf o bobl heb allu digidol yng Nghymru wedi eu dadrymuso oherwydd diffyg sgiliau a hyder. Mae’r bwlch sgiliau hwn ynghylch llythrennedd gwybodaeth.

Mae rhywun â llythrennedd gwybodaeth yn gallu canfod gwybodaeth, ei gwerthuso a’i chyfathrebu drwy ddulliau digidol – maent yn ddigidol gynwysedig ac yn gallu elwa ar y manteision ariannol, economaidd a chymdeithasol y gall y rhyngrwyd eu cynnig.

Mae gan lyfrgelloedd ran hanfodol i’w chwarae wrth alluogi pobl i ddatblygu eu sgiliau llythrennedd gwybodaeth er mwyn mynd yn ddigidol gynwysedig. Mae gan lyfrgelloedd cyhoeddus yn enwedig ymddiriedaeth pobl yn eu cymunedau lleol ac felly mewn lle delfrydol i gefnogi’r bobl hynny yn eu cymunedau i gael eu grymuso’n ddigidol.

Cynhwysiant Digidol

Digita Inclusion Response 07

Mae’r ddogfen hon oedd y cytunwyd gan y Wybodaeth Cymru Prosiect Llythrennedd. Mae’n ymateb i Llywodraeth Cynulliad Cymru ymgynghoriad Digidol Fframwaith Cynhwysiad.

Cymru Ddigidol

Cymru Ddigidol (Cyflawni Cymru Ddigidol) yw agenda Llywodraeth Cymru ar gyfer creu gwlad ddigidol. Y nod yw bod pawb ar draws Cymru yn mwynhau bendithion y technolegau digidol, gan greu gwlad sy’n ddigidol gynhwysol. Mae hynny’n cynnwys sicrhau bod pobl Cymru yn ennill y sgiliau llythrennedd digidol angenrheidiol i ddefnyddio technolegau digidol yn effeithiol. Mae’r sgiliau llythrennedd digidol a amlygir yn yr agenda wedi’u cysylltu yn eu hanfod â llythrennedd gwybodaeth neu wedi’u seilio arno. Er mwyn cyflawni amcanion Cymru Ddigidol, mae Llywodraeth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â chyrff a gwasanaethau eraill gan gynnwys y sector llyfrgelloedd. 

Mae Prosiect Llythrennedd Gwybodaeth Cymru yn un o’r prosiectau sy’n cefnogi amcanion agenda Cymru Ddigidol ac yn helpu i’w cyflawni. Yn neilltuol mae gwaith y prosiect yn cefnogi nodau Cymru Ddigidol fel y’u hamlinellir yn Cyflawni Cymru Ddigidol o sefydlu llythrennedd digidol mewn addysg ffurfiol ac anffurfiol (gweler Llythrennedd Gwybodaeth mewn Ysgolion) a datblygu gweithlu digidol lythrennog, gan gryfhau cystadleurwydd busnesau Cymru (gweler Llythrennedd Gwybodaeth yn y Gweithle).