Eiriolaeth Ysgol

Llythrennedd Gwybodaeth mewn Ysgolion

What is Information Literacy

Llythrennedd Gwybodaeth mewn Ysgolion

“Mae gormod o frodorion digidol yn methu gwirio’r wybodaeth y maent yn cael gafael arni: nid yw tua un o bob pedwar plentyn 12-15 oed yn gwneud unrhyw wiriadau o gwbl wrth ymweld â gwefan newydd, ac mae llai nag un o bob deg yn gofyn pwy luniodd y wefan a pham” (Bartlett a Miller, 2011, t.5)

6c4beed08dMae llythrennedd gwybodaeth yn galluogi myfyrwyr ysgolion i chwilio drwy’r dirwedd wybodaeth sy’n newid.

Mae datblygiad y cwricwlwm yng Nghymru ar hyn o bryd yn rhoi pwyslais ar ddysgu annibynnol a chydol oes yn ogystal â meithrin sgiliau trawsgwricwlaidd ar gyfer addysg a swyddi yn y dyfodol. Credwn mai llythrennedd gwybodaeth yw sylfaen dysgu gydol oes annibynnol a bydd yn cynorthwyo myfyrwyr drwy gydol eu hamser yn yr ysgol, yn ogystal ag mewn addysg bellach ac uwch ac yn y gweithle.

Mae’r rhan hon o’r wefan yn canolbwyntio ar annog llythrennedd gwybodaeth mewn ysgolion. Gobeithio bydd yr adnoddau a’r ymchwil sydd yma o ddefnydd i chi. 

Llythrennedd Gwybodaeth: Prif Fanteision i Ysgolion

Mae llythrennedd gwybodaeth yn:017042b391

  • Cynorthwyo dysgu annibynnol
  • Cyflwyno meysydd yn y Fframwaith Sgiliau i’r rhai sydd rhwng 3 a 19 oed
  • Cynorthwyo pontio rhwng cyfnodau allweddol a sectorau
  • Atgyfnerthu sgiliau llythrennedd
  • Galluogi myfyrwyr i gael eu cynnwys yn ddigidol
  • Hanfodol ar gyfer E-ddiogelwch
  • Galluogi myfyrwyr i osgoi llên-ladrata
  • Hyrwyddo datblygiad sgiliau dinasyddiaeth

Cewch ragor o wybodaeth am y prif fanteision hyn i ysgolion yn yr Adnoddau Hyrwyddo Ysgolion a restrir isod.

Credwn y gall cydweithio rhwng athrawon a llyfrgelloedd (mewn llyfrgelloedd ysgolion, gwasanaethau llyfrgelloedd ysgolion ac mewn llyfrgelloedd cyhoeddus) ymgorffori llythrennedd gwybodaeth yng nghwricwlwm yr ysgolion. Mae Astudiaethau Achosion Ysgolion  yn cynnwys enghreifftiau o arferion llythrennedd gwybodaeth.

“Mae angen cydweithio’n effeithiol i wneud yn siŵr bod athrawon a llyfrgellwyr proffesiynol yn rhannu’r un weledigaeth i roi sgiliau i fyfyrwyr fydd yn eu galluogi i ddefnyddio gwybodaeth i wneud penderfyniadau a datrys problemau yn yr ysgol ac ym mhob cyd-destun arall o fywyd”. (Williams, Wavell, 2006, t.55)

Adnoddau Hyrwyddo Ysgolion

Gellir defnyddio’r adnoddau hyn i hyrwyddo llythrennedd gwybodaeth ymysg athrawon a myfyrwyr sy’n astudio ymarfer dysgu cychwynnol.

Mae’r cyflwyniad a’r graffeg wybodaeth ganlynol yn amlinellu manteision llythrennedd gwybodaeth mewn ysgolion.

Mae’r daflen wybodaeth ganlynol yn amlinellu manteision llythrennedd gwybodaeth mewn ysgolion.

Os hoffech gael copïau caled o’r daflen, cysylltwch â ni.

Llythrennedd gwybodaeth buddion i ysgolion

Ysgolion – cyflwyniad ar gyfer hyfforddiant cychwynnol athrawon

Ysgolion cyflwyniad ar gyfer hyfforddiant cychwynnol athrawon

Dogfennau defnyddiol

Bartlett, J & Miller, C (2011). Truth, lies and the internet a report into young people’s digital fluency London: DEMOS

Barrett, L (2010). Effective School Libraries: Evidence of Impact on Student Achievement. The School Librarian, 58 (3)

Streatfield, D et al. (2011). Information literacy in United Kingdom schools: evolution, current state and prospectsJournal of Information Literacy, 5 (2), pp.5-25

Education Scotland (2011) Information and Critical Literacy

Yr Hwb – Y Cwricwlwm ar gyfer Cymru ac offer a deunyddiau addysgol am ddim, yn cynnwys Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol