Gwobrau Marchnata 2013

wobrau Arloesoedd Marchnata

Mae llyfrgelloedd ac archifau ar hyd a lled Cymru yn cynnal gweithgareddau marchnata arloesol – yn aml gydag adnoddau prin. Bwriad y gwobrau hyn yw clodfori’r gwaith gwerthfawr y bydd staff llyfrgelloedd ac archifau yn ei wneud er mwyn dod â’u gwasanaethau at gynulleidfaoedd newydd a datblygu gweithgareddau newydd ar gyfer defnyddwyr presennol. Mae’r gwobrau yn rhoi cyfle i staff llyfrgelloedd ac archifau gael cydnabyddiaeth genedlaethol am eu gwaith yn hyrwyddo eu gwasanaeth.http://librarywales.org/fileadmin/arts_comp/index.php/form

Uwchlwythwch eich cais ar gyfer Gwobrau Marchnata yma

Mae categoriau ar wahân ar gyfer llyfrgelloedd cyhoeddus ac academaidd ac archifau fel a ganlyn:

Llyfrgelloedd Cyhoeddus

 • 1af: tlws a 500 o dalebau Amazon
 • 2il: tlws a 300 o dalebau Amazon
 • 3ydd: tlws a 200 o dalebau Amazon

Llyfrgelloedd Addysg Uwch

 • tlws a 500 o dalebau Amazon
 • Llyfrgelloedd Addysg Bellach
 • tlws a 500 o dalebau Amazon

Archifau tlws a 500 o dalebau Amazon Gallwch ddefnyddio’r talebau fely dymunwch e.e. eu rhannu i’r staff,eu defnyddio i hyrwyddo eichgwasanaeth llyfrgell neu archif.

Gwobrau Arloesoedd Marchnata 2012

Beirniad gwobrau 2012 oedd Dr Jonathan Deacon, Darllenydd mewn Entrepreneuriaeth a Marchnata yn Ysgol Fusnes Prifysgol Casnewydd a Chadeirydd y Sefydliad Siartredig dros Farchnata Cymru. Dywedodd Dr Deacon: “Rhaid i mi ddweud bod llawer o agweddau ac enghreifftiau o ragoriaeth o ran marchnata y gellid yn hawdd eu cymhwyso i unrhyw fusnes neu sefydliad o fewn Cymru. Mae mwyafrif y ceisiadau yn canolbwyntio’n glir ar eu hamcanion cyn mynd ati i ddatblygu strategaeth farchnata i gyrraedd y nod – yr hyn sy’n ei wneud yn berthnasol i sefyllfa sawl busnes arall yw fod y strategaethau yn rhai â chyllideb fach ond eto’n llawn arloesedd a chreadigrwydd – gan brofi nad yw marchnata soffistigedig a llwyddiannus yn dibynnu ar gyllidebau mawr.”

Prosiectau Buddugol

Dilynwch y ddolen i weld rhestr o’r enillwyr, ac i weld amlinelliad o’r prosiectau marchnata buddugol.

 • Beth oedd y gwobrau?
 • Pwy oedd enillwyr 2011?

Manteision Ychwanegol

 • Bydd enillwyr yn cael eu gwahodd i fynychu digwyddiad gwobrwyo ar ddydd Llun, 22ain Chwefror yn y Senedd, Caerdydd ble bydd yr hyrwyddwr llyfrgelloedd, Ruth Jones, yn cyflwyno gwobr iddynt.
 • Cyfle i gael sylw cadarnhaol yn y cyfryngau a meithrin cysylltiadau â’ch cyfryngau lleol
 • Cyfle i feithrin partneriaethau newydd
 • Y bri o ennill gwobr genedlaethol
 • Cyfle gwych i adeiladu tîm ac ysbrydoli staff
 • Cydnabod y rôl hanfodol y mae staff yn ei chwarae

Pam dylwn i gymryd rhan?

Mae’r gwobrau yn rhoi cyfle i staff llyfrgelloedd gael cydnabyddiaeth am eu gwaith yn hyrwyddo eu gwasanaeth. Eleni rydym wedi cyflwyno categorïau ar wahân ar gyfer llyfrgelloedd cyhoeddus ac academaidd fel a ganlyn:

Llyfrgelloedd Cyhoeddus:

Bydd llawer o lyfrgelloedd yng Nghymru yn cynnal gweithgareddau arloesol, yn aml gydag adnoddau prin. Bwriad y gwobrau hyn yw clodfori’r gwaith gwerthfawr y bydd staff llyfrgelloedd yn ei wneud er mwyn dod â gwasanaethau llyfrgelloedd at gynulleidfaoedd newydd a datblygu amrywiaeth o weithgareddau newydd ar gyfer defnyddwyr presennol.

 

Clipiau fideo o gyflwyno’r gwobrau a dathliadau’r diwrnod yn y Senedd, Caerdydd ar 25 Chwefror 2010 gyda Sara Edwards, cyflwynydd teledu, y Gweinidog dros Dreftadaeth Alun Ffred Jones a Ruth Jones, Hyrwyddwr Llyfrgelloedd. Gweld fideo

Llyfrgelloedd Cyhoeddus

Llyfrgelloedd Addysg Bellach

Ceisiadau eraill yn y categori

Llyfrgelloedd Addysg Uwch

Ceisiadau eraill yn y categori

Gwobrwyir prosiectau marchnata sy’n cynnwys nifer o elfennau hyrwyddol, sydd wedi’u cydgysylltu a’u cyflwyno mewn ffordd integredig er mwyn cael mwy o effaith.

Efallai y byddai’n syniad cael golwg ar enillwyr y llynedd.

 • 1af – plac/tlws a £500 o dalebau’r stryd fawr
 • 2il – plac/tlws a £300 o dalebau’r stryd fawr
 • 3ydd – plac/tlws a £200 o dalebau’r stryd fawr

Llyfrgelloedd Addysg Uwch

 • plac/tlws a £500 o dalebau’r stryd fawr

Llyfrgelloedd Addysg Bellach

 • plac/tlws a £500 o dalebau’r stryd fawr

Sylwch: gallwch ddefnyddio’r talebau fel y dymunwch e.e. eu rhannu i’r staff, eu defnyddio i hyrwyddo’r llyfrgell.

Am fwy o wybodaeth ar ba feini prawf a ddefnyddir i feirniadu ceisiadau, amodau cymryd rhan a manylion sut i anfon cais, darllenwch y pecyn gwybodaeth.

Os bydd arnoch angen rhagor o gyngor am y gwobrau, cysylltwch

Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd
Llywodraeth Cymru
Rhodfa Padarn
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UR.

MALD@cymru.gsi.gov.uk
0300 062 2112

 • Gwobrau Arloesoedd Marchnata 2013

 • Dogfen Newydd: Gwybodaeth am Wobrau Marchnata 2010-2011