Nodweddion Gwreiddiol wedi’u Hadfer yn Uwchraddiad Llyfrgell Penarth

Ailagorodd Llyfrgell Penarth ym mis Mai 2021 yn dilyn gwaith adnewyddu helaeth. Wedi’i ariannu ar y cyd gan Gyngor Bro Morgannwg a Llywodraeth Cymru, mae’r llawr gwaelod wedi’i ailaddurno yn cynnwys dodrefn newydd, desg ymholiadau, carped a silffoedd. Mae goleuadau LED wedi’u gosod drwy’r adeilad, sydd hefyd wedi gweld llawer o’i nodweddion yn cael eu hadfywio.

Talwyd am rai o’r nodweddion gorffenedig hefyd gan gronfeydd y cyngor. Roedd y rhain yn cynnwys: adfer paneli gwydr mewn ffenestr wydr lliw, glanhau ac ail-leoli penddelw efydd ar bedestal marmor, adfer plac wal efydd, a dadorchuddio wal o deils Edwardaidd a oedd wedi’u paentio ymhell cyn i unrhyw un o’r staff presennol ddechrau gweithio yn y Fro. Mae gwaith atgyweirio ychwanegol i’r to o amgylch tŵr y cloc hefyd wedi’i gwblhau.

Dywedodd y Cynghorydd Lis Burnett, aelod Cabinet Cyngor Bro Morgannwg dros Addysg ac Adfywio: “Mae Llyfrgell Penarth wedi cael gwaith uwchraddio cynhwysfawr ac ni allaf aros i bobl weld y newidiadau. Mae llawer o’r nodweddion traddodiadol wedi’u hadfer ac mae rhai nodweddion newydd hefyd wedi’u hychwanegu.”

Pwrpas y gwaith oedd adnewyddu llawr gwaelod yr adeilad llyfrgell 3 llawr ym Mhenarth yn llwyr. Roedd yr islawr (plant) a’r llawr 1af (ffeithiol) wedi’u huwchraddio gan y Cyngor yn y 3-5 mlynedd blaenorol. Roedd estyniad ar y llawr gwaelod i ddarparu Makerspace eisoes ar y gweill. Gadawodd hyn y brif lyfrgell ar y llawr gwaelod fel yr unig ardal yn yr adeilad oedd angen ei adnewyddu.

Bellach wedi’i adfer a’i wella yn gyfan gwbl, mae gan y llyfrgell fynedfa ddeniadol a llawr gwaelod sy’n addas i bara am flynyddoedd lawer. Mae gan y llyfrgell hefyd system Bibliotheca Open + wedi’i gosod ynghyd â rhwydwaith o gamerâu teledu cylch cyfyng, fel y bydd defnyddwyr y llyfrgell yn gallu defnyddio’r adeilad y tu allan i oriau staff.

Mae’r adborth gan ein cwsmeriaid wedi bod yn ardderchog. Mae rhai sy’n dod yn ôl atom ar ôl treulio misoedd i ffwrdd yn falch iawn o olwg a theimlad yr ardal. Rydym wedi cael adborth fel

“Ffres a bywiog! Mae’r gofod yn llawer mwy hygyrch ac agored” a “Llawer haws a llai cyfyng. Popeth yn hygyrch iawn”.

Mae’r gwaith adnewyddu wedi codi ysbryd y cwsmeriaid a’r staff fel ei gilydd.

 

Oriau agor Llyfrgell Penarth yw: 

Dydd Llun-Gwener: 10am – 5pm

Dydd Sadwrn: 10am – 4pm

 

Rhodri Matthews

Uwch Llyfrgellydd, Llyfrgell Penarth.

 

Cookie Settings