Briff Dylunio Cystadleuaeth Creu Logo Llyfrgelloedd Cymru

Cyflwyniad

Mae gwefan llyfrgelloedd.cymru wedi’i chreu a’i dylunio fel rhan o gefnogaeth Llywodraeth Cymru i lyfrgelloedd. Mae’n ‘borth un stop’ ar gyfer llyfrgelloedd yng Nghymru – gallwch gael gwybodaeth am yr hyn sy’n digwydd mewn llyfrgelloedd, pori ystod eang o adnoddau ar-lein, dod o hyd i’ch llyfrgell agosaf ac ymuno ar-lein, cael gwybod am fentrau sy’n cefnogi iechyd, pobl ifanc, plant a theuluoedd, ymuno â grŵp darllen, defnyddio’r gwasanaeth ymholiadau a mwy.

Crëwyd logo ar gyfer y wefan yn 2015, y teimlir ei fod wedi ‘dyddio’ ychydig erbyn hyn, felly hoffem gael logo newydd mwy modern i gyd-fynd â gwefan llyfrgelloedd.cymru a ailgynlluniwyd yn ddiweddar, ac i gyd-fynd â chyflwyno Ap LMS (System Rheoli Llyfrgelloedd) newydd, PORI, a’i logo newydd.

Dylai’r logo newydd fod yn fywiog ac yn hawdd ei adnabod, ac yn adlewyrchu nod y Cynigion Llyfrgell Cyffredinol presennol i gysylltu cymunedau, gwella lles a hyrwyddo cydraddoldeb drwy ddysgu, llythrennedd a gweithgarwch diwylliannol.

 • Diwylliant a Chreadigrwydd
 • Iechyd a Lles
 • Gwybodaeth a Digidol
 • Darllen

Nodau ac amcanion y dyluniad newydd

Hoffem newid geiriad logo presennol ‘Welsh Libraries’ i ‘Libraries Wales’. Mi fydd y geiriad Cymraeg ‘Llyfrgelloedd Cymru’ yn aros yr un fath.

Yn ddiweddar rydym wedi newid y dolenni ar y gwefannau Twitter a Facebook Saesneg i adlewyrchu enw brand mwy unedig yn ‘Libraries Wales’. Rydym yn dal i fod angen y geiriad ‘Cael Mwy o’ch Llyfrgell’ (Cymraeg) / ‘Get More From Your Library’ (Saesneg) fel sy’n ymddangos gyda fersiynau o’r logo gwreiddiol.

Bydd angen i’r logo newydd ategu a gwella’r wefan gyfredol:

https://libraries.wales (Saesneg)     

https://llyfrgelloedd.cymru (Cymraeg)

Bydd y logo newydd hefyd yn ymddangos ar y gwefannau cyfryngau cymdeithasol canlynol:

 • Facebook @librarieswales @llyfrgelloeddcymru
 • Twitter @LibrariesWales & @LlyfrgellCymru
 • Instagram @librarieswales

ac hefyd yn ymddangos ar bosteri hyrwyddo e.e. Awdur y Mis, Blog Pobl Ifanc ac ati.

https://libraries.wales/aotm/

https://libraries.wales/staff-toolkit/author-of-the-month/

Gellir gweld fersiynau cyfredol y logo ar adran Pecyn Offer Staff y wefan, lle bydd y logos newydd yn ymddangos hefyd.

https://libraries.wales/staff-toolkit/logos-toolkit-test/

Cynulleidfa darged

Mae ein cynulleidfa darged yn cynnwys unrhyw un sy’n dymuno dysgu mwy am wasanaethau llyfrgell ledled Cymru, gan gynnwys yr Adnoddau Digidol a nodweddion newydd fel ‘Awdur y Mis’ a ‘Blog Pobl Ifanc’. Bydd defnyddwyr hefyd yn ymweld â’r wefan i gael gwybod am fentrau sy’n hyrwyddo ymgysylltu â llyfrgelloedd, llythrennedd a darllen yng Nghymru.

Cyllideb ac amserlen

Bydd y Gystadleuaeth yn cael ei lansio’n swyddogol yn ystod Wythnos Llyfrgelloedd (4-10 Hydref 2021), a derbynnir ceisiadau o’r 4 Hydref 2021 ymlaen. Bydd y gystadleuaeth yn cau ddydd Llun 17 Ionawr 2022, a chyhoeddir yr enillydd ar neu cyn 31 Ionawr 2022.

Rhaid i bob ymgeisydd fod yn fyfyrwyr cofrestredig cyfredol mewn Coleg / Prifysgol yng Nghymru, a rhaid iddynt fod yn 18 oed neu’n hŷn. Bydd un cofnod cystadleuaeth yn unig y pen yn cael ei dderbyn.

Bydd y cais buddugol yn derbyn taleb Amazon gwerth £500.

Byddai angen   y fersiynau canlynol o’r logo arnom ar ffurf PDF, JPEG a PNG. Rhaid iddynt fod yn addas i’w defnyddio ar wefan, llenyddiaeth hyrwyddo, fel pennawd  llythyrau, ar Ap ac ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

 • Pob geiriad Saesneg yn unig
 • Pob geiriad Cymraeg yn unig.
 • Geiriad dwyieithog Llyfrgelloedd Cymru / Llyfrgelloedd Cymru – rhaid i’r Gymraeg ymddangos ar y brig / cyntaf.
 • Logo wedi’i symleiddio’n sgwâr heb eiriad a allai ymddangos ar Apps, posteri ac ati.
 • Fersiynau du a gwyn o’r uchod

Anfonwch eich cais i logo.comp@llgc.org.uk

TELERAU AC AMODAU

 1. Wrth gymryd rhan yn y gystadleuaeth, bydd disgwyl ichwi gydymffurfio â’r telerau ac amodau canlynol. Mae gwybodaeth hefyd wedi’i chynnwys ar sut i ymgeisio a’r gwobrau sydd ar gael. Drwy gyflwyno eich cais, rydych yn nodi eich bod yn cytuno ac yn cydymffurfio â’r telerau ac amodau yma. Dim ond ceisiadau sy’n cydymffurfio â’r telerau ac amodau yma a ystyrir yn ddilys ac yn gymwys i ennill.
 2. Mae’r gystadleuaeth yn cael ei chynnal gan Lyfrgelloedd Cymru, o dan ofalaeth y Rhaglen Llyfrgell Ddigidol Genedlaethol, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Ceredigion. SY23 3BU. Cyswllt: jhe@llgc.org.uk / 01970 632895
 1. Er mwyn i’ch cofnod fod yn ddilys, rhaid i chi lenwi’r ffurflen gyflwyno ar-lein https://forms.office.com/r/TkXqdzGsTJ ac e-bostio eich dyluniadau logo terfynol i logo.comp@llgc.org.uk
 2. Mae’r gystadleuaeth yn dechrau am 10:00am ar 4/10/2021 ac yn dod i ben am 5:00pm ar 17/01/2022.
 3. Nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am geisiadau nad ydynt wedi’u derbyn am ba reswm bynnag.
 4. Cyhoeddir yr enillydd erbyn 31 Ionawr 2022 a byddwn yn cysylltu â’r enillydd drwy’r manylion cyswllt a ddarperir ar y cais. Ni fyddwn yn cysylltu â’r enillydd drwy unrhyw ddull arall.
 5. Croesewir pob cais yn Gymraeg neu yn Saesneg.
 6. Rydych yn gymwys i gystadlu yn y gystadleuaeth os ydych yn:

8.1. 18 oed a throsodd ar ddyddiad cau y cystadleuaeth (sef 17/01/2022) neu cyn y dyddiad yma.

8.2. Myfyriwr rhan-amser neu amser llawn mewn Addysg Pellach neu Addysg Uwch yng Nghymru.

 1. Rhaid i geisiadau fod yn waith gwreiddiol eich hun yn gyfangwbl a rhaid iddynt beidio â thorri unrhyw hawlfraint neu hawliau eraill trydydd parti. Ni fyddwn mewn unrhyw ffordd yn atebol am unrhyw waith nad yw’n wreiddiol a gyflwynir gennych ac rydych yn cytuno i indemnio a dal Llyfrgelloedd Cymru yn ddi-niwed o unrhyw hawliad o’r fath. Rhaid i bob cais fod yn addas i’w gyhoeddi ar wefan Llyfrgelloedd Cymru ac i’w weld gan y cyhoedd. Ni ddylai’r dyluniad gynnwys unrhyw gynnwys difenwol, sarhaus neu anghyfreithlon.
 2. Drwy gyflwyno dyluniad i’r gystadleuaeth hon, rydych yn cytuno ymhellach, os dewisir eich cais fel y cofnod buddugol, eich bod yn neilltuo eich teitl a’ch diddordeb cywir cyfan yn eich dyluniad i Lyfrgelloedd Cymru ac ni fydd gennych hawl i dderbyn unrhyw freindaliadau nac ystyriaeth arall, nawr neu yn y dyfodol, ar gyfer aseiniad o’r fath ac eithrio’r wobr gystadleuaeth a nodir yn y telerau ac amodau. Mewn achos o’r fath, bydd Llyfrgelloedd Cymru yn berchen ar eich dyluniad a bydd gennych yr hawl unigryw i ddefnyddio’ch dyluniad ar sail rhyngwladol ac unigryw am byth, gan gynnwys yr hawl i ddefnyddio’r dyluniad at ddibenion hyrwyddo ac unrhyw ddefnydd neu ddiben arall. Os nad ydych yn cael eich dewis fel enillydd, bydd perchnogaeth eich dyluniad a’r holl hawliau eiddo deallusol mewn dyluniad o’r fath yn dychwelyd atoch. Drwy gyflwyno dyluniad rydych yn cytuno i’r telerau ac amodau hyn, ond os nad eich dyluniad yw’r cais buddugol, bydd hyn yn ddirym ac heb unrhyw effaith.
 3. Rydym yn cadw’r hawl i ddatblygu eich dyluniad ymhellach i weddu i’r brand os oes angen.
 4. Dim ond un dyluniad i bob ymgeisydd bydd yn cael ei dderbyn.
 5. Y gwobr yw taleb gwerth £500 o’ch dewis chi.
 6. Ni ellir cyfnewid y wobr, na’i drosglwyddo am wobr arall.
 7. Rydym yn cadw’r hawl i gyfnewid y wobr am un arall o werth cyfatebol os nad yw’r wobr wreiddiol a gynigir ar gael.
 8. Mae penderfyniad Llyfrgelloedd Cymru yn derfynol ac yn gyfrwymol.

EICH DATA

 1. Bydd y wybodaeth bersonol ganlynol yn cael ei chasglu fel rhan o’r broses hon:
 • Enw
 • Rhif ffôn cyswllt
 • Cyfeiriad e-bost
 • Manylion y Coleg/Prifysgol
 1. Drwy gyflwyno cais, mae ymgeiswyr yn cytuno y gall Llyfrgelloedd Cymru gynnal a defnyddio unrhyw wybodaeth bersonol a ddarperir gyda’r cofnod yn ystod cyfnod y gystadleuaeth.
 2. Drwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth, mae’r enillydd yn cydnabod y gallai fod yn ofynnol iddynt gymryd rhan mewn cyhoeddusrwydd sy’n ymwneud â’r gystadleuaeth. Gall cyhoeddusrwydd o’r fath gynnwys, heb gyfyngiad, enw’r ymgeisydd, lle addysg a/neu, datganiadau a wnaed gan yr ymgeisydd ynghylch y gystadleuaeth a/neu wobrau a ffotograffau/fideo a gymerwyd/a grëwyd fel rhan o’r gystadleuaeth.
 3. Dim ond gyda bwrdd y Prosiect (sy’n cynnwys 4 aelod) y bydd unrhyw wybodaeth a gesglir yn cael ei rhannu. Mae angen y wybodaeth hon er mwyn cysylltu ag unigolion sy’n dod i mewn i’r gystadleuaeth. Byddwn yn cadw’r wybodaeth hon hyd nes y cyhoeddir enillydd y gystadleuaeth. Bryd hynny, byddwn yn gwaredu unrhyw ddata personol a gesglir.
 4. Bydd yr holl ddata personol o ymgeiswyr nad ydynt yn enillwyr yn cael eu dinistrio’n brydlon ar ôl i’r gystadleuaeth hon ddod i ben ac ni fydd eu manylion personol yn cael eu defnyddio at unrhyw ddibenion hyrwyddo neu farchnata sy’n ymwneud â’r gystadleuaeth hon.

 

Cookie Settings