Byddwch yn Greadigol yn Ardal Makerspace Llyfrgell Llanelli

Llyfrgell Llanelli yw un o’r llyfrgelloedd mwyaf yn Sir Gaerfyrddin, a ddisgrifir fel un arloesol, bywiog a  chroesawgar, ac mae llawer o bethau ar gael o fewn muriau’r adeilad hanesyddol hwn o’r 1850au. Wrth i chi gamu drwy ddrysau’r ffasâd Fictoraidd peidiwch â chael eich twyllo wrth i chi fynd i mewn i adeilad llyfrgell modern sydd wedi’i gynllunio i’ch temtio i archwilio’r llu o dechnolegau traddodiadol a rhai sy’n dod i’r amlwg sydd ar gael.

Yn rhannol wyddonol, cymunedol, ac yn rhywbeth cwbl newydd, mae rhywbeth yma ar gyfer pob oedran, a gall selogion technoleg, crefftwyr, addysgwyr, tincrwyr, peirianwyr, clybiau gwyddoniaeth, awduron, artistiaid, myfyrwyr ac arddangoswyr masnachol, mynd i mewn i’n hardaloedd “gwneuthurwr/stordy” a dysgu a rhannu syniadau newydd!

Mae’r Stordy Creadigol yn cynnig lle hygyrch i ddyfeisio a chreu amrywiaeth gynhwysfawr o gynhyrchion. O argraffu i sganio gwrthrychau 3D, recordio eich cerddoriaeth eich hun a chynhyrchu fideo, neu godio eich meddalwedd eich hun. Mae gennym yr offer diweddaraf sydd ar gael i gynhyrchu eich cysyniad yn brototeip gweithredol.

 

Llanelli Library Makerspace Area

 

Ar ôl llwyddiant Makerspace Rhydaman yn ôl yn 2017, a Chaerfyrddin yn lansio yn 2020, Llanelli bellach yw’r trydydd lleoliad i gynnig yr adnoddau o lyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin. Gan ddefnyddio gofod swyddfa nas defnyddiwyd ac ailfodelu’r adran clyweledol, mae’r Stordy Creadigol wedi rhoi delwedd newydd i’r llyfrgell, gan greu amgylchedd cynhwysol i wneuthurwyr. Trydanwch eich tabled neu ddyfais symudol wrth gadw’n heini! Ein ychwanegiadau diweddaraf i Lanelli yw dau feic pŵer gwefru pedal pwrpasol, y cyntaf o’i fath ar gyfer llyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru.

Mae’r tri lleoliad Stordy yn canolbwyntio ar eu USP eu hunain, ar gyfer Llanelli canolbwyntiwyd ar y gymuned gemau cyfrifiadur sy’n tyfu’n barhaus. Mae hafan gemau cyfrifiadur pwrpasol wedi’i osod, ynghyd â phenset VR a chyfrifiaduron gemau safon uchel. Fodd bynnag, nid yw’r cyfan yn newydd – mae consolau gemau retro hefyd wedi’u hychwanegu at y casgliad, gan gynnwys SEGA Megadrive, Sony PlayStation Classic a Nintendo. Am restr lawn o’r offer sydd ar gael ewch i wefan Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin.

Llanelli Library Makerspace Area

Mae’r Stordy Creadigol yn ofod arloesol a chyffrous i unigolion neu grwpiau o bobl o bob oed weithio a chydweithio’i gyfnewid arfer gorau’ yn y broses o ddylunio, datblygu a chreu gwahanol fathau o gyfryngau a fformatau llyfrau traddodiadol.  Gellir disgrifio’r Stordy Creadigol fel estyniad neu ffordd arall o ddysgu ac ennill gwybodaeth i gyflawni nod neu dasg benodol. Yn ei hanfod, mae gwasanaethau’r Stordy Creadigol yn rhoi cyfle i ddefnyddwyr gael mynediad at dechnolegau cyfoes nad ydynt o fewn cyrraedd y gymuned yn gyffredinol ar hyn o bryd.

Cynhelir gweithgareddau, demos a gweithdai rheolaidd ym mhob un o’r tri lle Stordy Creadigol. P’un a yw’n argraffu’n 3D eich cysyniad i wrthrych corfforol, hapchwarae drwy’r oesoedd, argraffu finyl ar gyfer celf neu farchnata unigryw, neu i roi cynnig ar rywbeth newydd – Mae gan Makerspace y cyfan! Dilynwch ni ar Facebook neu chwiliwch amdanom ar Eventbrite.

Hyd yn oed wrth i’r gwasanaeth barhau i esblygu mae Llyfrgell Llanelli yn parhau i gynnig detholiad cynhwysfawr o deitlau ffuglen a ffeithiol mewn fformatau llyfrau traddodiadol a fformatau ffeithiol, gyda gwerthwyr gorau ar gael i’w benthyca yn unol â’u cyhoeddi.

Llanelli Library Makerspace Area

Fel gwasanaeth gwybodaeth, rydym yn helpu gydag unrhyw ymholiad sydd gan gwsmer, gan gyfeirio ac ateb ymholiadau ar hanes lleol, y gymuned leol, y sir a materion byd-eang ehangach yn bersonol, dros y ffôn ac e-bost, yn ogystal â chefnogi’r defnydd o TG i ddechreuwyr ac ysgolheigion fel ei gilydd.

I unrhyw un sydd â diddordeb yn hanes yr ardal, mae’r Casgliad hanes lleol helaeth a gedwir yn Llyfrgell Llanelli yn wir yn adnodd amhrisiadwy, sy’n cynnwys casgliad mawr o lyfrau, cyfnodolion, papurau newydd a mapiau. Yn ogystal, mae’r casgliad yn cynnal casgliad mawr o eitemau heb eu cyhoeddi a thestunau coffa a gasglwyd gan wahanol grwpiau a chymdeithasau lleol.

Cynhelir digwyddiadau a gweithgareddau rheolaidd yn y llyfrgell ar gyfer pob oedran. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni ar 01554 744327 neu dilynwch ein tudalennau Twitter a Facebook, a gobeithiwn eich gweld yn fuan.

Cookie Settings