Llyfrau Darllen yn Well ar Bresgripsiwn yng Nghymru

Library User being shown Reading Well books

Mae Darllen yn Well yn eich cefnogi chi er mwyn deall a rheoli eich iechyd a lles drwy ddefnyddio darllen sy’n gymorth.

Cymeradwyir y llyfrau i gyd gan arbenigwyr iechyd, yn ogystal â phobl sy’n byw gyda’r anhwylderau sy’n cael sylw, eu perthnasau a’u gofalwyr.

Gall gweithiwr iechyd proffesiynol gymeradwyo llyfr i chi neu fe allwch ymweld â’ch llyfrgell leol a benthyg llyfr eich hunan.

Mae tri gynllun Darllen yn Well ar gael yng Nghymru ar hyn o bryd: Darllen yn Well ar gyfer iechyd meddwl, Darllen yn Well ar gyfer Dementia a Darllen yn Well i Blant.

Nid yw’r rhestrau yma yn rhan o’r cynllun yng Nghymru eto, ond fe allwch eu cael yn ddefnyddiol ac fe fydd y llyfrau ar gael yn y han fwyaf o lyfrgelloedd i chi eu benthyg:

 

Ble gallaf ddod o hyd i’r llyfrau?

Gallwch fenthyg llyfrau o’r casgliadau drwy eich llyfrgell leol. Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r Reading Agency er mwyn darparu Darllen yn Well ym mhob un o’r 22 awdurdod llyfrgell yng Nghymru yn ddwyieithog yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Gallwch ddod o hyd i’r rhestrau llyfrau yma:

Mae’r Reading Agency yn gweithio gyda Cyngor Llyfrau Cymru er mwyn sicrhau bod rhagor o’r llyfrau ar gael yn Gymraeg.

Lansiwyd Llyfrau ar Bresgripsiwn Darllen yn Well ar gyfer demensia yng Nghymru yn 2018 fel rhan o’r Cynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Demensia newydd.  Mae’r llyfrau yn rhoi gwybodaeth a chyngor i bobl sy’n byw gyda demensia, cefnogaeth ar gyfer byw yn dda, cyngor i berthnasau a gofalwyr, yn ogystal â llyfrau ffuglen, atgofion a ffotograffau a ddefnyddir mewn therapy hel atgofion. Staff meddygol proffesiynol sydd yn argymell y rhain ac fe’u ceir yn eich llyfrgell leol.

Lansiwyd Llyfrau ar Bresgripsiwn Darllen yn Well ar gyfer iechyd meddwl yng Nghymru yn 2019. Mae Darllen yn Well ar gyfer iechyd meddwl yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol a chefnogaeth ar reoli anhwylderau iechyd meddwl cyffredin neu ddelio â theimladau a phrofiadau anodd. Mae rhai llyfrau hefyd yn cynnwys hanesion personol gan bobl sydd yn byw gyda rhywun ag anghenion iechyd meddwl neu syff yn gofalu am rywun felly.

Ar Ddiwrnod y Llyfr 2020 cynhaliwyd digwyddiad arbennig ar bwnc darllen ac iechyd meddwl gan Gyngor Llyfrau Cymru, yn Venue Cymru yn Llandudno, er mwyn cefnogi Darllen yn Well Llyfrau ar Bresgriptiwn yng Nghymru.

Rhannodd panel a oedd yn cynnwys y golygydd a’r awdur Bethan Mair; Prif Lyfrgellydd Sir Ddinbych, Bethan Hughes; yr awdur Angharad Tomos; y meddyg Dr Harri Pritchard; yr awdur Sharon Marie Jones, a Manon Elin James o’r elusen Meddwl.org eu profiadau a thrafod rôl gadarnhaol darllen i helpu cefnogi ein hiechyd meddyliol.

Rhagor am y digwyddiad yma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lansiwyd Darllen yn Well: Llyfrau ar Bresgripsiwn i blant yng Ngymru ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2020 gan y Reading Agency a’r llyfrgelloedd cyhoeddus. Cyhoeddwyd y rhestr ddarllen mewn ymateb i’r galw cynyddol am wybodaeth a chyngor gan arbenigwyr i helpu plant i ddeall a rheoli eu hiechyd meddwl a’u lles, gyda chasgliadau o lyfrau ac adnoddau ategol ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Mae’r rhaglen, sydd wedi cael ei datblygu a’i harwain gan weithwyr iechyd proffesiynol yn ogystal â phlant a’u teuluoedd, yn cael ei chyflwyno yng Nghymru gan yr elusen Reading Agency mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a llyfrgelloedd cyhoeddus.

Mae’r rhestr ddarllen i blant, Darllen yn Well, yn cynnwys 33 o lyfrau a ddewiswyd i fynd i’r afael â rhai o’r prif heriau sy’n wynebu plant heddiw. Mae’r llyfrau ar y rhestr yn trafod pynciau fel gorbryder a galar, bwlio a diogelwch ar y we, a sut i ddelio â digwyddiadau yn y newyddion.  Mae’r rhestr o lyfrau hefyd yn archwilio sut i fyw yn well gydag ystod o gyflyrau ar ôl diagnosis, gan gynnwys Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD), Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASD), dyslecsia, Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD) ac anableddau corfforol.

Mae’r rhestr wedi’i hanelu at blant Cyfnod Allweddol 2 ac mae’n cynnwys teitlau sy’n addas ar gyfer ystod eang o lefelau darllen, er mwyn cynnig cymorth i ddarllenwyr llai hyderus, ac i annog plant i ddarllen gyda’u brodyr a’u chwiorydd a’u gofalwyr.

Gwybodaeth pellach am y cynllun yma.

Effaith

Cyn belled â hyn mae Darllen yn Well wedi cyrraedd dros 1.2 miliwn o bobl  ac mae 90% o bobl mewn arolwg wedi cael cymorth o’u llyfr nhw.

Mae tystiolaeth enfawr yn ategu gwerth darllen er mwyn cefnogi iechyd a lles yn ogystal â gwerth llyfrgelloedd cyhoeddus fel gofod diragfarn sydd yn groesawgar ac yn grymuso pobl sy’n chwilio am gymorth.

Cafodd Darllen yn Well ei gydnabod gan y Gymdeithas Frenhinol dros Iechyd Cyhoeddus yn rownd derfynol 2017 y  Public Mental Health and Wellbeing Award.

Partneriaid

Caiff Darllen yn Well ei ddarparu gan y Reading Agency mewn partneriaeth â Libraries Connected fel rhan o Libraries Connected Universal Health Offer, a Chymdeithas Prif Lyfrgellwyr Cymru. Caiff ei ariannu gan Arts Council England Llywodraeth Cymru.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â lansiad y cynllun yng Nghymru, darllenwch y blog hwn.

Darllenwch y Blog

 
 
 
 
Cookie Settings