Newyddion

Tachwedd 9, 2022

Grant Adnewyddu Cymunedol yn Cyllido Hwb Cymunedol Digidol yn Nhref-y-Clawdd

  Lleolir Llyfrgell Tref-y-clawdd o fewn Canolfan Gymunedol Tref-y-Clawdd a’r Cylch (Y Comm) yn dilyn cytundeb partneriaeth sy’n dyddio’n ôl i Ragfyr 2017. Mae’r Gwasanaeth Llyfrgell yn darparu cyfleusterau a chefnogaeth TG, iPads ar gyfer eu benthyca, eLyfrau, eLyfrau llafar a chylchgronau digidol yn ogystal â llyfrau. Gall y cyhoedd gael mynediad i wasanaethau’r Cyngor, […]

Darllen Mwy

Hydref 13, 2022

Casgliad Darllen yn Well i’r Arddegau yn Lawnsio ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2022

Lansiwyd casgliad Darllen yn Well newydd ar gyfer yr arddegau mewn llyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru a Lloegr ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2022 (10fed Hydref). Mae’r cynllun yn cefnogi iechyd meddwl a lles pobl ifanc rhwng 13 a 19 oed, gan ddarparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i’w helpu i ddeall eu teimladau yn well, […]

Darllen Mwy

Hydref 5, 2022

Cadw Ein Cymunedau Mewn Cysylltiad

  Mae pobl yn ymwybodol nawr yn fwy nag erioed pa mor bwysig yw hi i bawb deimlo cysylltiad ag eraill a phrofi ymdeimlad o berthyn i’w cymuned. Mae astudiaethau wedi dangos y gall colli cyswllt cymdeithasol am gyfnod hir gael effaith sylweddol ar eich iechyd a’ch lles. Mae unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol yn gysylltiedig […]

Darllen Mwy

Hydref 3, 2022

Wythnos Llyfrgelloedd 2022 yn Ysbrydoli Dysgu i Bawb

Eleni, bydd Wythnos Llyfrgelloedd (3-9 Hydref) yn dathlu llyfrgelloedd hoff y genedl a’r rôl ganolog y mae llyfrgelloedd yn ei chwarae wrth gefnogi dysgu gydol oes. Mae’n gyfle i arddangos sut mae llyfrgelloedd ar draws pob sector yn ysbrydoli dysgu i bawb ac yn helpu unigolion i ddatgloi a chyflawni eu potensial ym mhob cyfnod […]

Darllen Mwy

Awst 12, 2022

Llyfrgelloedd Cymru ar y blaen yn ystod Haf o Hwyl

  Mae llyfrgelloedd yn parhau i synnu teuluoedd sy’n cerdded drwy eu drysau, a dyw’r haf eleni ddim yn eithriad.  Meddyliwch am ddawnsio, opera, gwylio’r lleuad, teithio i’r gofod, codio, iaith arwyddion a theithiau trên. A chreadigaethau hufen iâ a siocled, bywyd gwyllt, chwilota ar y traeth, gwneud mapiau… y cyfan rhwng y silffoedd llyfrau. […]

Darllen Mwy

Awst 4, 2022

Mae StoryTrails yn dod i Abertawe a Chasnewydd!

Mae StoryTrails yn brofiad storïol ymdrwythol unigryw sy’n cael ei gynnal mewn llyfrgelloedd ar draws y DU yr Haf yma. Mae’r prosiect yn un o ddeg prosiect sydd wedi’u comisiynu fel rhan o UNBOXED: Creativity in the UK. Mae StoryTrails yn dod â straeon newydd yn fyw gan ddefnyddio realiti estynedig a rhithwir yn ogystal […]

Darllen Mwy

Gorffennaf 9, 2022

Ymunwch â’r Teclynwyr ar gyfer Her Ddarllen yr Haf

  Y penwythnos hwn bydd Her Ddarllen yr Haf yn cael ei lansio yng Nghymru, menter boblogaidd iawn i gadw plant i ddarllen dros wyliau’r haf. Gall plant 4 i 11 oed ymweld â’u llyfrgell leol i gwrdd â’r Teclynwyr ac i gymryd rhan mewn Her Ddarllen yr Haf ar thema gwyddoniaeth ac arloesi.  Drwy […]

Darllen Mwy

Gorffennaf 6, 2022

Dyluniad Newydd i’r Llyfrgell yng Nghanolfan Fywyd Pen-y-bont ar Ogwr yn Plesio’r Benthycwyr Iau

Fel y dref ei hun, mae Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael llawer o newidiadau ers iddi agor am y tro cyntaf yn 1901 ar lawr gwaelod Neuadd y Dref ar y pryd. Yn 1908 agorodd Llyfrgell Gyhoeddus Carnegie yn Wyndham Street ac o 1925 i 1968 bu hefyd yn gwasanaethu fel pencadlys Llyfrgell Sir […]

Darllen Mwy

Mehefin 9, 2022

Llyfrgell a Hwb Lles y Fflint yn cynnig Clust i Wrando

  Cafodd Llyfrgell y Fflint ei hadnewyddu’n sylweddol yn Hydref 2019 a’i hailagor yn gynnar yn 2020. Ariannwyd y prosiect drwy Raglen Grant Cyfalaf Trawsnewid Llywodraeth Cymru gydag arian cyfatebol gan Aura Leisure a Llyfrgelloedd a phartneriaid Cyngor Sir y Fflint. Cafodd y llyfrgell ei hailddylunio’n llwyr drwyddi draw i ganiatáu lle hyblyg agored modern […]

Darllen Mwy
Cookie Settings