Awdur y Mis

Bob mis ar wefan Llyfrgelloedd Cymru, byddwn yn canolbwyntio ar awdur ysbrydoledig wedi’i leoli yng Nghymru neu’n ysgrifennu am Gymru. Byddwch yn cael eich cyflwyno i’w llyfr diweddaraf, gyda bywgraffiad byr o’r awdur, beth sy’n eu hysbrydoli i ysgrifennu, ac unrhyw gyngor sydd ganddynt ar gyfer awduron ifanc, i gyd ar gael mewn cyfweliadau unigryw y gallwch eu darllen yma.

Ydych chi’n athro neu’n llyfrgellydd? Bydd taflenni arbennig ar gael i’w lawrlwytho a’i argraffu bob mis yn seiliedig ar bob un o’n hawduron y gellir eu defnyddio at ddibenion addysgol.

Rhagfyr 1, 2022

Ffion Enlli

  Cafodd Ffion Enlli ei magu yn Aberdaron ym mhen draw Llŷn. Bu’n byw, astudio a gweithio ym Mharis, Perpignan, Surrey a Llundain. Er bod darn o’i chalon yn dal dros y dŵr yn Ffrainc, hap a damwain a phandemig ddaeth â hi’n ôl i fro ei mebyd yn llawer cynt nag oedd hi wedi […]

Darllen Mwy

Tachwedd 3, 2022

Sian Llywelyn

  Magwyd Siân Llywelyn ym Mhenrhyndeudraeth. Astudiodd am radd ar y cyd mewn Cymraeg a Cherddoriaeth, ac aeth ymlaen i ddilyn M.A mewn Ysgrifennu Creadigol. Bu’n athrawes am 15 mlynedd. Mae wedi profi llwyddiant mewn cystadlaethau ysgrifennu amrywiol yn Eisteddfodau Powys a Môn, a phan nad yw’n sgwennu mae’n treulio’i hamser hamdden yn cerdded, meddwi […]

Darllen Mwy

Hydref 5, 2022

Gareth Evans

Daw Gareth Evans o Benparcau, Aberystwyth, ond mae wedi ymsefydlu yng Nghaerdydd ers blynyddoedd lawer bellach wedi degawd dramor yn Sbaen a’r Almaen. Cychwynnodd ei yrfa gyda Radio Cymru, cyn troi at ysgrifennu ar gyfer y teledu. Mae ganddo brofiad helaeth fel sgriptiwr a storïwr, yn bennaf ar gyfer Pobol y Cwm. Roedd ei nofel […]

Darllen Mwy

Medi 9, 2022

Wyn Mason

Mae Wyn Mason yn byw yng Nghaerdydd, ond daw yn wreiddiol o Lanfarian, ger Aberystwyth. Tan yn ddiweddar roedd e’n uwch ddarlithydd drama ym Mhrifysgol De Cymru, ond erbyn hyn mae’n awdur llawn amser. Mae’n ysgrifennu dramâu llwyfan a radio yn bennaf, ac yn cyd-redeg y cwmni theatr Os Nad Nawr. Y nofel graffig Gwlad […]

Darllen Mwy

Awst 2, 2022

Geraint Evans

  Mae Geraint Evans yn byw yn Nhal-y-bont, Ceredigion. Bu’n ddarlithydd yn Adran Astudiaethau Gwybodaeth Prifysgol Aberystwyth ac am gyfnod yn Warden ar Neuadd Breswyl Pantycelyn. Hergest yw ei nofel ddiweddaraf, wedi ei chyhoeddi gan Y Lolfa. Mae’n debyg nad yw’r nofel yn deillio o brofiad personol! Pan mae Dr Rodrigo Lewis o Batagonia yn cyrraedd […]

Darllen Mwy

Gorffennaf 13, 2022

Rebecca Thomas

  Daw Rebecca Thomas o Gaerdydd yn wreiddiol. Wedi treulio cyfnodau yn astudio a gweithio ym Mhrifysgolion Caer-grawnt a Bangor, mae bellach yn ymchwilydd yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd. Hanes, diwylliant a llenyddiaeth y Gymru ganoloesol yw ei harbenigedd. Dan Gysgod y Frenhines yw ei nofel gyntaf. Dywed Rebecca, “Braf iawn yw cael cyhoeddi […]

Darllen Mwy

Mehefin 6, 2022

Rhian Cadwaladr

  A hithau newydd ddathlu ei phenblwydd yn 60, mae Rhian Cadwaladr wedi cyhoeddi tair nofel: Fi Sy’n Cael y Ci, Môr a Mynydd a Plethu. Cyhoeddodd ei chyfrol gyntaf i blant, Nain Nain Nain, yn 2019 ac ers hynny mae wedi bod yn cydweithio â’i merch ar gyfres o lyfrau Ynyr yr Ysbryd i […]

Darllen Mwy

Mai 11, 2022

Meleri Wyn James

Cafodd Meleri Wyn James ei magu yn Beulah ac Aber-porth. Fe raddiodd yn y Gymraeg o Goleg Prifysgol Aberystwyth ac astudiodd MA yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin. Mae’n ysgrifennu llyfrau i blant ac oedolion ers dros 25 mlynedd. Mae’n mwynhau darllen, coginio, brodwaith a threulio amser gyda theulu a ffrindiau. Nofel ddirgelwch gyffrous i’r arddegau […]

Darllen Mwy

Ebrill 4, 2022

Haf Llewelyn

Mae Haf Llewelyn yn awdures nofelau i oedolion ac i blant, ac yn barddoni. Enillodd ei nofel Diffodd y Sêr wobr Tir na n-Og yn 2014. Mae’n byw yn Llanuwchllyn. Diolch i Haf am ateb ychydig o gwestiynau inni’n ddiweddar am ei llyfr newydd Ga i Fyw Adra? Beth wnaeth eich ysbrydoli i ysgrifennu Ga […]

Darllen Mwy
Cookie Settings