Ionawr 16, 2023

‘Porwch Mewn Llyfr’ a Mwynhau’r Buddion Lles y Gaeaf Hwn

  Mae Llyfrgelloedd Cymru yn eich annog i ‘Bori mewn Llyfr’ a mwynhau’r buddion lles y gaeaf hwn   Mae Llyfrgelloedd Cymru yn cydweithio â’r elusen genedlaethol yr Asiantaeth Ddarllen i hyrwyddo’r cysylltiad rhwng darllen yn rheolaidd a gwell canlyniadau iechyd y gaeaf hwn. Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, bydd llyfrgelloedd ledled Cymru yn cymryd rhan yn […]

Darllen Mwy

Ionawr 9, 2023

Cymunedau Digidol Cymru yn Arwain Archwiliad Sgiliau Digidol Llyfrgell

  Mae Cymunedau Digidol Cymru (CDC) wedi bod yn gweithio gyda’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru i gyflwyno archwiliad sgiliau digidol i’r holl staff a gwirfoddolwyr llyfrgell. Mae’r archwiliad sgiliau digidol wedi’i fodelu ar Fframwaith Sgiliau Digidol Hanfodol Llywodraeth y DU. Bydd yn asesu sgiliau a hyder cyfranogwyr a’u gallu i helpu pobl ymgysylltu ar-lein. […]

Darllen Mwy

Tachwedd 21, 2022

Helpu Pobl i Heneiddio’n Dda yng Nghymru

Mae Llyfrgelloedd Cymru yn lansio ymgyrch i hyrwyddo’r gwaith maent yn ei wneud i gefnogi pobl yng Nghymru i fyw a heneiddio’n dda.  Bydd Heneiddio’n Dda gyda Llyfrgelloedd Cymru yn tynnu sylw at rôl bwysig llyfrgelloedd i annog pobl i gyfranogi mewn gweithgareddau cymunedol waeth beth fo’u hoedran.  Bydd Llyfrgelloedd Cymru’n cynnal ystod eang o […]

Darllen Mwy

Tachwedd 9, 2022

Grant Adnewyddu Cymunedol yn Cyllido Hwb Cymunedol Digidol yn Nhref-y-Clawdd

  Lleolir Llyfrgell Tref-y-clawdd o fewn Canolfan Gymunedol Tref-y-Clawdd a’r Cylch (Y Comm) yn dilyn cytundeb partneriaeth sy’n dyddio’n ôl i Ragfyr 2017. Mae’r Gwasanaeth Llyfrgell yn darparu cyfleusterau a chefnogaeth TG, iPads ar gyfer eu benthyca, eLyfrau, eLyfrau llafar a chylchgronau digidol yn ogystal â llyfrau. Gall y cyhoedd gael mynediad i wasanaethau’r Cyngor, […]

Darllen Mwy

Hydref 13, 2022

Casgliad Darllen yn Well i’r Arddegau yn Lawnsio ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2022

Lansiwyd casgliad Darllen yn Well newydd ar gyfer yr arddegau mewn llyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru a Lloegr ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2022 (10fed Hydref). Mae’r cynllun yn cefnogi iechyd meddwl a lles pobl ifanc rhwng 13 a 19 oed, gan ddarparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i’w helpu i ddeall eu teimladau yn well, […]

Darllen Mwy

Hydref 5, 2022

Cadw Ein Cymunedau Mewn Cysylltiad

  Mae pobl yn ymwybodol nawr yn fwy nag erioed pa mor bwysig yw hi i bawb deimlo cysylltiad ag eraill a phrofi ymdeimlad o berthyn i’w cymuned. Mae astudiaethau wedi dangos y gall colli cyswllt cymdeithasol am gyfnod hir gael effaith sylweddol ar eich iechyd a’ch lles. Mae unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol yn gysylltiedig […]

Darllen Mwy

Hydref 3, 2022

Wythnos Llyfrgelloedd 2022 yn Ysbrydoli Dysgu i Bawb

Eleni, bydd Wythnos Llyfrgelloedd (3-9 Hydref) yn dathlu llyfrgelloedd hoff y genedl a’r rôl ganolog y mae llyfrgelloedd yn ei chwarae wrth gefnogi dysgu gydol oes. Mae’n gyfle i arddangos sut mae llyfrgelloedd ar draws pob sector yn ysbrydoli dysgu i bawb ac yn helpu unigolion i ddatgloi a chyflawni eu potensial ym mhob cyfnod […]

Darllen Mwy

Awst 12, 2022

Llyfrgelloedd Cymru ar y blaen yn ystod Haf o Hwyl

  Mae llyfrgelloedd yn parhau i synnu teuluoedd sy’n cerdded drwy eu drysau, a dyw’r haf eleni ddim yn eithriad.  Meddyliwch am ddawnsio, opera, gwylio’r lleuad, teithio i’r gofod, codio, iaith arwyddion a theithiau trên. A chreadigaethau hufen iâ a siocled, bywyd gwyllt, chwilota ar y traeth, gwneud mapiau… y cyfan rhwng y silffoedd llyfrau. […]

Darllen Mwy

Awst 4, 2022

Mae StoryTrails yn dod i Abertawe a Chasnewydd!

Mae StoryTrails yn brofiad storïol ymdrwythol unigryw sy’n cael ei gynnal mewn llyfrgelloedd ar draws y DU yr Haf yma. Mae’r prosiect yn un o ddeg prosiect sydd wedi’u comisiynu fel rhan o UNBOXED: Creativity in the UK. Mae StoryTrails yn dod â straeon newydd yn fyw gan ddefnyddio realiti estynedig a rhithwir yn ogystal […]

Darllen Mwy
Archived News
Cookie Settings